Commission

Chairman


Shri Anurag Rastogi, IAS
Chairman

Secretary


Sh. Vinay Kumar,IRPS

Controller of Exams

Ms. Isha Kamboj
Sh. Daljit Singh,HCS

Members


Shri Kanwal Jeet Saini

Shri Vijay Kumar


Shri Vikas Dahiya

Shri Sachin Jain